PM KOMPLEX KKV 2020 - Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása pest megye kedvezményezett besorolású ceglédi, nagykátai, nagykőrösi és szobi járásaiban

2021.10.18.

PM KOMPLEX KKV 2020

MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ESZKÖZBESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÉS TELEPHELYFELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA PEST MEGYE KEDVEZMÉNYEZETT BESOROLÁSÚ CEGLÉDI, NAGYKÁTAI, NAGYKŐRÖSI ÉS SZOBI JÁRÁSAIBAN

Tisztelt Pályázók!

Értesítjük Önöket, hogy a PM_KOMPLEX_KKV_2020 konstrukció keretében a mai napon még nyitva álló A3 (Nagykőrösi járás kisléptékű támogatásai), A4 (Szobi járás kisléptékű támogatásai), és B3 (Nagykőrösi járás nagyléptékű támogatásai) alkonstrukciók vonatkozásában a pályázat nyitva tartására rendelkezésre álló 30 nap 2021. március 19-én 24.00 órakor letelik. Ettől az időponttól kezdve a PM_KOMPLEX_KKV_2020 konstrukció keretében további pályázatok benyújtására nincs lehetőség.

2021. március 19.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • fejlesztésüket Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítják meg;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (kivéve egyéni vállalkozó);
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melye az előtársaságként való működés nem számít bele.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 117 Betéti társaság
 • 231 Egyéni vállalkozó

mely vállalkozások főtevékenysége, és emellett amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a jelen Pályázati Kiírás 1.mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik, és a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenysége legkésőbb a pályázat benyújtásának napját megelőző naptól cégkivonattal igazolhatóan a Pályázó bejegyzett tevékenysége.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • kisléptékű pályázat esetén mind a négy Kedvezményezett járásban minimum 1,5 millió – maximum 25 millió Ft;
 • nagyléptékű pályázat esetén Ceglédi, Nagykőrösi és Nagykátai járás esetén minimum 25 millió – maximum 120 millió Ft

A támogatás különböző jogcímeken vehető igénybe, de a teljes elszámolható költségre vetített támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 70%-ot.

*A Pályázati Kiírás 6.2. fejezetének B) pontjában felsorolt települések nyújthatnak pályázatot.
**A Pályázati Kiírás 6.2. fejezetének C) pontjában felsorolt települések nyújthatnak pályázatot.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. új épület építése, létesítése (csak 100%-ban saját tulajdonú telephely esetében);
 2. meglévő épületek bővítése (csak 100%-ban saját tulajdonú telephely esetében);
 3. meglévő felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja (kizárólag kisléptékű támogatási igényű pályázat esetén és csak 100%-ban saját tulajdonú telephely esetében);
 4. új eszköz beszerzése.

A pályázat keretében egyidejűleg több önállóan támogatható tevékenységre benyújtható támogatási igény.

Önállóan nem támogatható, válaszható tevékenységek:

 1. megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó energiaigényét fedezi (kizárólag kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímen igényelhető);
 2. szolgáltatások igénybevétele: szakmai szolgáltatások (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb.);
 3. az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, migrációs fejlesztések, betanítás, szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen;
 4. az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
 5. információs technológia-fejlesztés; új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 20%-áig)

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 1. műszaki ellenőr alkalmazása;
 2. nyilvánosság biztosítása;
 3. projektarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);
 4. szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 1. Főtevékenységhez kapcsolódó költségek:
  • terület előkészítés – kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége (csak 100%-ban saját tulajdonú telephely esetében);
  • építéshez kapcsolódó költségek (csak 100%-ban saját tulajdonú telephely esetében);
  • eszközbeszerzés költségei;
  • immateriális javak beszerzésének költsége
 2. Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek
 3. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek
 4. Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek
 5. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek:
  • projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása;
  • projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség;
  • projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás
 6. Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

Jelen pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2021. február 3-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók.

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül történik (www.allamkincstar.gov.hu), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • a nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap
 • a nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatalap lezárását követő munkanap 24:00;
 • vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8.00-15:30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ
 • kisléptékű támogatások: 900 millió Ft;
 • nagyléptékű támogatások: 1,58 milliárd Ft
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS
 • a teljes elszámolható költség maximum 70%-a
A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM
 • A támogatott tevékenységeknek a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő 36 hónapon belül meg kell valósulnia.
TÁMOGATÁS FORMÁJA

A saját forrás minimális mértéke a pályázat egészére vetítve min. 30%. A Pályázó saját forrása önerejéből, hitelből és egyéb forrásból állhat.

A Kincstár a támogatás összegének 50%-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának a Támogató felé történő igazolását követő 30 napon belül.

BIZTOSÍTÉKOK KÖRE

Felhatalmazó levél; továbbá 50 millió Ft-ot elérő támogatás esetén a támogatás 50%-ának megfelelő ingatlan zálogjog / bankgarancia / készfizető kezesség.

AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

Főtevékenységhez kapcsolódó költségek; beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek; közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek; műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek; projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek; tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
www.allamkincstar.gov.hu
KÖVETKEZŐ LÉPÉS

Az Optimum Solar Home System Kft. készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére a projekthez kapcsolódó információval, és díjmentesen elkészíti a beruházáshoz szükséges erőforrások kalkulációját, továbbá szintén segítjük Önt árajánlata aktualizálásban, melyet az alábbi elérhetőségeken tud kérni

+36 30 722 7876
sales@optimumsolar.hu

Ajánlatot kérek